Kotłownia

Kto i kiedy powinien wykonać przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski wykonywany na dachu

Przewód kominowy, czyli miejsce odprowadzania spalin, wymaga przeprowadzania okresowej kontroli. Jej częstotliwość zależy od rodzaju spalanego paliwa. W poniższym artykule skupimy się na wymogach dotyczących przeglądów kominiarskich w budynkach spalających paliwa stałe, w tym ekogroszek.

Czym jest przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski polega na sprawdzeniu drożności oraz szczelności całej instalacji kominowej wraz z układem wentylacyjnym. W jego trakcie kominiarz zapoznaje się ze stanem technicznym przewodu, w tym z jego drożnością. W trakcie przeglądu specjalista usuwa zanieczyszczenia, które gromadzą się wewnątrz komina. W instalacjach opalanych ekogroszkiem i węglem przewody są narażone na osadzanie sadzy, która w toku eksploatacji komina może ulec zapłonowi. Z kolei gromadzące się wewnątrz gazy, mogą w przypadku wzrostu temperatury doprowadzić do wybuchu.

Kominiarz w trakcie przeglądu sprawdza stan komina pod kątem uszkodzeń strukturalnych, w tym pęknięć oraz braków w materiale murarskim. Dzięki takim narzędziom jak graca kominiarska, przepychacz lub kula, może on zbadać stan techniczny wszystkich elementów systemów kominowych oraz wentylacyjnych, do których należą m.in. przewietrzniki oraz klapy dymowe.

Inwentaryzacja budynku

Warto również dodać, że zgodnie z nowymi przepisami w toku badania kominiarz jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu. Oznacza to, że właściciel powinien przekazać mu wszystkie niezbędne informacje dotyczące średniej wysokości kondygnacji budynku, stanu instalacji centralnego ogrzewania, grubości zastosowanego ocieplenia, a także jakości stolarki okiennej i drzwiowej. Niektóre informacje mogą wymagać wglądu do księgi wieczystej. Dotyczy to zwłaszcza roku budowy oraz dokładnej powierzchni obiektu.

Kto może wykonywać przegląd kominiarski?

Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest mistrz kominiarski, który dysponuje aktualnymi uprawnieniami (w tym budowlanymi) nadanymi przez Izbę Rzemieślniczą i jednocześnie spełnia wymogi zdrowotne do wykonywania tego zawodu (np. praca na wysokości). Tylko wykwalifikowany i doświadczony pracownik jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy komin oraz systemy wentylacyjne:

  • nie posiadają ubytków w strukturze i termoizolacji, mogących doprowadzić do ich rozszczelnienia,
  • nie są zanieczyszczone produktami reakcji spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
  • zachowują właściwą drożność.

Wymogi prawne dotyczące przeglądów kominiarskich

Regularne przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego jest obowiązkowe i wynika z artykułu 62 Ustawy Prawo Budowlane. Przepis ten dotyczy właścicieli wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia.

W przypadku domów jednorodzinnych, zlecenie przeglądu jest obowiązkiem właściciela budynku. Z kolei w budynkach wielorodzinnych jest to obowiązek administratora lub zarządcy obiektu.

W budynkach, które są podłączone do zewnętrznej sieci grzewczej, przeglądowi poddaje się przede wszystkim instalacje wentylacyjne, gdyż przewody kominowe na ogół nie są w nich używane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli kotłownia jest zasilana paliwem stałym, istnieje konieczność przeprowadzenia przeglądu 4 razy do roku. Brak dokumentu potwierdzającego wykonanie badania może skutkować:

  • nałożeniem kary finansowej (grzywny) na właściciela obiektu,
  • czasowym zamknięciem budynku.

Powyższe restrykcje wynikają z realnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieszczelna, zanieczyszczona lub niedrożna instalacja kominowa bądź wentylacyjna

Przegląd a protokół elektroniczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokół przeglądu kominiarskiego jest od dnia 18. 09. 2023 jedynym ważnym dokumentem, potwierdzającym zgodność stanu technicznego przewodu kominowego i systemu wentylacji. Tym samym nowe zapisy prawne nie dopuszczają sporządzenia protokołu w formie papierowej.

W ten sposób Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wdrożył zapisy prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Oznacza to, że obywatele zyskują możliwość nieograniczonego wglądu w dostępną dokumentację. Oczywiście cyfryzacja protokołów pozwala uniknąć ryzyka związanego np. z ich przypadkowym zagubieniem. Dostęp do sporządzonej dokumentacji jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej (narzędzie CEEB).

Co zawiera e-protokół?

Jakie informacje są przekazywane do CEEB w ramach przeglądu kominiarskiego? W e-protokole znajdziemy m.in. dane dotyczące daty przeprowadzenia kontroli, dane kominiarza (imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność), jego podpis, a także dane dotyczące właściciela lub podmiotu będącego zarządcą obiektu.

Protokół musi również umożliwiać identyfikację kontrolowanego obiektu oraz opisywać dokładny stan techniczny przewodu kominowego i wentylacyjnego. W tym celu podaje się w protokole dane umożliwiające zidentyfikowanie nieruchomości oraz określenie zakresu przeprowadzonej kontroli.

W protokole umieszcza się też informacje na temat ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na spadek bezpieczeństwa mieszkańców, a także zaleceń naprawczych.

Jeśli w protokole ujęto nieprawidłowości, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, to konieczne jest wyznaczenie terminu, do którego należy wykonać wszystkie zalecane zabiegi naprawcze. Jeśli nie zostaną one wykonane, fakt ten zostanie odnotowany w kolejnym e-protokole. Oczywiście może się to wiązać się z koniecznością pociągnięcia właściciela obiektu do odpowiedzialności.

Ile trzeba zapłacić za przegląd kominiarski?

Koszt wykonania przeglądu zależy od wielu czynników. Samo badanie to wydatek rzędu 100 – 200 złotych. Niemniej cena za wykonanie usługi może wzrosnąć, jeśli kominiarz przeprowadził równoczesne czyszczenie przewodu kominowego.

Wysokość kosztów poniesionych z tytułu przeglądu zależy również od wielu innych czynników:

  • lokalizacji, gdyż w takich miastach jak np. Warszawa, koszt wykonania przeglądu będzie znacznie wyższy,
  • zakresu przeprowadzonych prac,
  • dostępności systemu kominowego i wentylacyjnego.

Jak widać, protokół kominiarski to dokument, od którego zależy nie tylko stan techniczny przewodu kominowego, ale również bezpieczeństwo osób mieszkających w kontrolowanym budynku.